Per cualsevol altre questió, contacteu amb nosaltres

Intentem resoldre el teus dubtes

No hi ha un horari estricte quant a les visites, ja que entenem que limitar-lo pot comportar menor relació familiar, a causa de les jornades laborals.

El nostre servei de supervisió us donarà la informació de com es troba el vostre familiar i els detalls pertinents si així ho sol·liciten, així com qualsevol incidència o detalls a tenir en compte.

Nosaltres ens encarreguem de gestionar les receptes, tant en casos de beneficiaris de seguretat social com d'assegurances privades. La recepció de la medicació el realitza el nostre servei de farmàcia, que s'encarrega de portar al dia la medicació pautada de cada resident, així com els canvis que hi ha hagut, i preparar els fàrmacs que han de ser dispensats als nostres residents.

Als residents beneficiaris de seguretat social els són realitzades aquestes analítiques pel personal del centre, sense necessitat de traslladar-s'hi. En cas d'assegurances privades, que no donin aquest servei en centre residencial, haurà de ser acompanyat per la família o, si no n'hi ha.

El nostre servei mèdic, d'infermeria, està al corrent de les dates de citació a especialistes, sent avisats els familiars pel nostre servei de recepció amb uns dies d'antelació, tramitant ambulància en cas necessari. És el familiar qui acompanyi la citació.

Quan el nostre servei mèdic i/o infermeria cregui convenient una derivació a urgències, se sol·licita una ambulància i avisem els familiars perquè els acompanyi o esperin al lloc de derivació.

Al marge de les activitats pròpies de teràpia ocupacional, educació social i de fisioteràpia, hi ha programes d'activitats de tots dos serveis, de forma conjunta, així com activitats en planta. Serà la valoració dels professionals dels serveis esmentats els qui ens diguin les activitats adequades per al nostre resident.

Hi ha trucadors a totes les habitacions que són atesos presencialment. Així mateix, per als casos en què no siguin susceptibles d'avisar o trucar, es realitzen rondes, de manera continuada, a totes les habitacions.

Es prepara un menú setmanal tant en dieta normal, diabètica i/o sense sal, revisada i controlada pel nostre servei mèdic. Tenim en compte aquells aliments que els sentin malament o no els agraden als nostres residents, un menú adequat per a aquests casos.

El servei de Treball Social els indica i facilita tota la tramitació, aclarint el procés de les valoracions, segons cada cas concret.

L'orientem i facilitem tota la documentació adequada per a aquells casos en què necessiten una revisió de valoració, així com el canvi de dades que hem de presentar a l'organisme pertinent.

Una vegada que es realitza l'ingrés al centre residencial i segons la valoració i resolució que hagi assignat l'IAS a l'interessat, se sol·licita plaça pública i/o concertada; en els casos que no poden oferir aquestes places, bé per manca de recursos o per no ser prioritària la dependència de l'interessat, aquest rebrà una prestació econòmica, en els casos que així ho consideri aquest organisme.

El servei de Treball Social es posa en contacte amb els familiars per a un major coneixement de la situació familiar, exposant les ajudes a què poden accedir segons la situació i col·lectiu a què pertanyen.

El nostre centre és Concertat i està inscrit a la Secció de Serveis Socials.